Algemene voorwaarden zwemles

 

Bovenstaande persoon, hierna te noemen ‘het lid’, wordt door de ouder(s)/verzorger(s) opgegeven voor zwemlessen bij Frits van der Werff Sportinstituut B.V. hierna te noemen ‘FVDW’.

Wanneer een maandelijkse incasso wordt gestorneerd mag FVDW een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te incasseren.

FVDW is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de prijzen te verhogen met maximaal 5%. Tevens is FVDW gerechtigd wijzigingen in een aanvullingen op deze voorwaarden aan te brengen.

Deze zullen bindend zijn 30 dagen nadat daarvan melding is gedaan. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen en aanvullingen dient u dit binnen 30 dagen schriftelijk bij de direct te melden.

Bij het niet, of niet tijdig nakomen van betalingsverplichtingen ten opzichte van FVDW, is het lid gehouden alle door FVDW gemaakte rechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder het honorarium, de kantoorkosten en de B.T.W. van een door FVDW ingeschakelde raadsman, deurwaarder of incassobureau, ook voor zover deze niet bij vonnis zouden kunnen worden geliquideerd, voor zijn/haar rekening te nemen en te betalen. Het wegens buitengerechtelijke incassokosten door het lid aan FVDW te betalen bedrag zal minimaal 15% van de ter incasso gegeven hoofdsom belopen, met een minimumbedrag van € 37,-

Indien u de deelname aan de lessen wilt beëindigen dan dient dit schriftelijk te gebeuren door het invullen van een opzegformulier aan de receptie van FVDW. Hierbij dient u rekening te houden met een opzegtermijn van een maand.

Alle lessen gaan in principe altijd door, ook in vakanties. Op officiële feestdagen is het zwembad gesloten.

Frits van der Werff

Meer dan 60 sportieve activiteiten